மாவூற்று வேலப்பர் காவடிச் சிந்து
மீனாட்சிசுந்தர நாடார் எழுதியது

mAvURRu vElappar kAvaTic cintu
by mInATcicuntara nATAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

மீனாட்சிசுந்தர நாடார்
பாடிய மாவூற்று வேலப்பர் காவடிச் சிந்து


This file was last updated on 7 Sept. 2018.
Feel free to send the corrections to the webmaster.