திருநறையூர் நம்பி மேகவிடு தூது
பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார் எழுதியது(? )

tirunaRaiyUr nampi mEkaviTu tUtu
by piLLaipperumAl aiyankAr (?)
In tamil script, unicode/utf-8 format

திருநறையூர் நம்பி மேகவிடு தூது
பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார் எழுதியது(? )


This file was last updated on 18 Sept. 2018
Feel free to send the corrections to the webmaster.