ஞானரதம் (கட்டுரைகள்)
மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார்

njAnaratam (collection of essays)
by cuppiramaNiya pAratiyAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

ஞானரதம் (கட்டுரைகள்)
மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார்