வடம் பிடிக்க வாங்க, ஜப்பானுக்கு!
சாவி (சா. விஸ்வநாதன்) எழுதியது

vaTam piTikka vAngka (novel)
by cAvi (S. Viswanathan)
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 5 October 2018.
Feel free to send the corrections to the Webmaster.