கல்கியின் சிறுகதைகள்
தொகுப்பு (பாகம் 1)
ஆசிரியர்: கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி

Short stories collection (part 1)
by Kalki Krishnamurthy
In tamil script, unicode/utf-8 format

கல்கியின் சிறுகதைகள் தொகுப்பு (பாகம் 1)
ஆசிரியர்: கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி