திருமாலிருஞ் சோலைமலை
அழகர் கிள்ளைவிடு தூது
பலபட்டடைச் சொக்கநாத பிள்ளை இயற்றியது
உ. வே. சாமிநாதையர் தொகுப்பு (உரையுடன்)

azakar kiLLai viTu tUtu
by palapaTTaic cokkanAta piLLai
u.vE. cAminAta aiyar edition, with notes
In tamil script, unicode/utf-8 format

திருமாலிருஞ் சோலைமலை அழகர் கிள்ளைவிடு தூது
பலபட்டடைச் சொக்கநாத பிள்ளை இயற்றியது
உ. வே. சாமிநாதையர் (தொகுப்பு, குறிப்புரையுடன்)


This file was last updated on 8 Nov. 2018
Feel free to send the corrections to the Webmaster.