”பௌத்தமும் தமிழும்”
மயிலை, சீனி. வேங்கடசாமி

"pauttamum tamizum" of
of mayilai cIni vEngkatacAmi
In tamil script, unicode/utf-8 format