நீதிதேவன் மயக்கம் (நாடகம்)
அறிஞர் அண்ணா

"nIti tEvan mayakkkam (play)" of
aRinjar aNNA (C.N. Annadurai)
In tamil script, unicode/utf-8 format