திருவள்ளுவர் அருளிச் செய்த
திருக்குறள் மூலமும் மணக்குடவர் உரையும்
(திருவள்ளுவமாலையுடன்)

tirukkuRaL verses with the urai/commentary
of maNakkudavar, along with tiruvaLLuvamAlai
In tamil script, unicode/utf-8 format

திருவள்ளுவ நாயனார் அருளிச் செய்த
திருக்குறள் மூலமும் மணக்குடவர் உரையும்
(திருவள்ளுவமாலையுடன்)