அதிவீரராம பாண்டியன் எழுதிய
வெற்றிவேற்கை
உரையும் கதைக்குறிப்பும்

veRRivErkai of ativIrarAma pANTiyan
with notes and related stories
In tamil script, unicode/utf-8 format

அதிவீரராம பாண்டியன் எழுதிய வெற்றிவேற்கை
உரையும் கதைக்குறிப்பும்


This file was last updated on 7 Jan. 2019.
Feel free to send the corrections to the webmaster.