பாசவதைப் பரணி (குறிப்புரையுடன்)
உ. வே. சாமிநாதையர் (தொகுப்பு)

pAcavataip paraNi (with notes)
u.vE. cAminAta aiyar (edited)
In tamil script, unicode/utf-8 format

பாசவதைப் பரணி (குறிப்புரையுடன்)
உ. வே. சாமிநாதையர் (தொகுப்பு)


This file was last updated on 31 Dec. 2018.
Feel free to send the corrections to the webmaster.