தீபம் நா. பார்த்தசாரதியின்
மணிபல்லவம் (சரித்திர நாவல்)
பாகம் 1 (தோரண வாயில்)

maNipallavam -part 1 (Historical Novel)
by nA. pArtacArati
In tamil script, unicode/utf-8 format

தீபம் நா. பார்த்தசாரதியின்
மணிபல்லவம் (சரித்திர நாவல்)
(கல்கியில் தொடராக வெளிவந்த சரித்திர நாவல் )
பாகம் 1 (முதல் பருவம்/தோரண வாயில்)