சிதம்பரத் தோத்திரத்திரட்டு
(சிதம்பரநாதர் திருவருட்பா, சிதம்பர வெண்பா, பரமராசியமாலை
& தில்லைச் சிவகாமியம்மை பிள்ளைத் தமிழ்)

citamparat tOttirat tiraTTu
(citamparanAtar tiruvarutpA,. citampara veNpA, paramarAciyamAlai,
& tillaic civakAmiyammai piLLaittamiz)
In tamil script, unicode/utf-8 format

சிதம்பரத் தோத்திரத்திரட்டும் சிறந்த சில செய்யுட்களும்


This file was last updated on 20 Feb. 2019.
Feel free to send the corrections to the webmaster.