மாணிக்க வாசகர் அருளிய திருவாசகம்
கௌசல்யா ஹார்ட் அவர்களின்
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு

tiruvAcakam of mAnikka vAcakar
English Translationby Kausalya Hart

In tamil script, unicode/utf-8 format

tiruvAcakam of mAnikka vAcakar
English Translationby Kausalya Hart


This file was last updated on 24 Feb. 2019
Feel free to send the corrections to the webmaster.