கூளப்ப நாயக்கன் விறலி விடு தூது
ஆசிரியர் சுப்ர தீபக் கவி

kULappa nAyakkan viRali viTu tUtu
by cupra tIpak kavi
In tamil script, unicode/utf-8 format

கூளப்ப நாயக்கன் விறலி விடு தூது
ஆசிரியர் சுப்ர தீபக் கவி


This file was last updated on 04 March 2019.
Feel free to send the corrections to the webmaster.