தண்ணீரைப் போற்றுவோம்
(கவிதைகள்)
க. செயபாலன்

taNNIraip pORRuvOm (poems)
by Kandiah Jeyapalasingham
In tamil script, unicode/utf-8 format

தண்ணீரைப் போற்றுவோம் (கவிதைகள்)
க. செயபாலன்


This file was last updated on 10 March 2019.
Feel free to send the corrections to the webmaster.