திருத்துறையூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள்
அருளிச் செய்த "வைராக்கிய சதகம்"
திருப்போரூர் சிதம்பர சுவாமிகள் உரையுடன்

vairAkkiya catakam of cAntalingka cuvAmikaL
with commentaries of citampara cuvAmikaL
In tamil script, unicode/utf-8 format

திருத்துறையூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள்
அருளிச் செய்த "வைராக்கிய சதகம்"
திருப்போரூர் சிதம்பர சுவாமிகள் உரையுடன்.


This file was last updated on 20 March 2019.
Feel free to send the corrections to the Webmaster.