திருக்குறள் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
ஆசிரியர் : இராமசந்திர தீக்‌ஷிதர்

"tirukkuRaL" English translation
by Ramachandra dikshitar
In tamil script, unicode/utf-8 format

"tirukkuRaL" English translation
by Ramachandra dikshitar


This file was last updated on 2 May 2019.
Feel free to send the corrections to the webmaster.