முதலொலியலந்தாதி.
தண்டபாணி சுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளியது

mutaloliyalantAti
by taNTapANi cuvAmikaL
In tamil script, unicode/utf-8 format

முதலொலியலந்தாதி.
தண்டபாணி சுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளியது


This file was last updated on 15 May 2019.
Feel free to send the corrections to the webmaster.