திருத்தக்க தேவர் இயற்றிய
சீவகசிந்தாமணி - மூலமும்
பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரையும்
பாகம் 3 (4. குணமாலையார் இலம்பகம் 851- 1165) &
5. பதுமையார் இலம்பகம் 1166- 1411)

cIvaka cintAmani - part 3 (verses 851-1411)
of tiruttakka tEvar with commentaries
of M.P. cOmacuntaranAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

திருத்தக்க தேவர் இயற்றிய
சீவகசிந்தாமணி - மூலமும் பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரையும்
பாகம் 3 (குணமாலையார் இலம்பகம் 851- 1165) &
பதுமையார் இலம்பகம் 1166- 1411)