மங்களசாமி மாலை
(நல்லொழுக்கச் செய்யுள் தொகுப்பு நூல்)
சா.மாணிக்கவாசகம் & சா. சம்பந்தம்

mangkalacAmi mAlai
compiled with notes by cA. mAnikkavAcakam & ca. campantam
In tamil script, unicode/utf-8 format

மங்களசாமி மாலை
(நல்லொழுக்கச் செய்யுள் தொகுப்பு நூல்)
சா.மாணிக்கவாசகம் & சா. சம்பந்தம்