திருத்தக்க தேவர் இயற்றிய
சீவகசிந்தாமணி - மூலமும்
பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரையும்
பாகம் 6 (பூமகள் இலம்பகம் 2327- 2377) &
(இலக்கணையார் இலம்பகம் 2378 - 2598)

cIvaka cintAmani - part 6 (verses 2327-2598)
of tiruttakka tEvar with commentaries
of M.P. cOmacuntaranAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

திருத்தக்க தேவர் இயற்றிய
சீவகசிந்தாமணி - மூலமும் பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரையும்
பாகம் 6 (பூமகள் இலம்பகம் 2327- 2377) &
(இலக்கணையார் இலம்பகம் 2378 - 2598)


This file was last updated on 26 July 2019.
Feel free to send the corrections to the webmaster.