தமிழ் பழமொழிகள் தொகுப்பும்
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும்
ஆசிரியர் பெர்சிவால், பாகம் 1 (முதல் 3000)

Tamil Proverbs Collection (over 6000)
with Their EnglishTranslation - part 1 (first 3000)
by Rev. P. Percival
In tamil script, unicode/utf-8 format

தமிழ் பழமொழிகள் தொகுப்பும்
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும், ஆசிரியர் பெர்சிவால்
Tamil Proverbs with Their Translation
by Rev. P. Percival


This file was last updated on 12 July 2019.
Feel free to send the corrections to the Webmaster.