தமிழ் பழமொழிகள் தொகுப்பும்
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும்
ஆசிரியர் பெர்சிவால், பாகம் 2 (3001-6000)

Tamil Proverbs Collection (over 6000)
with Their EnglishTranslation - part 2 (second 3000)
by Rev. P. Percival
In tamil script, unicode/utf-8 format

தமிழ் பழமொழிகள் தொகுப்பும்
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும், ஆசிரியர் பெர்சிவால், பாகம் 2 (3001- 6000)
Tamil Proverbs with Their Translation
by Rev. P. Percival . part 2 (second 3000)