திரிசிரபுரம் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள்
இயற்றிய ஸ்ரீசிவஞானயோகிகள் சரித்திரம்
பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" பகுதி 35 (3751- 3953)

sri civanjAna yOkikaL carittiram
by tiricipuram mInATcicuntaram piLLai
pirapantat tiraTTu, part 35, verses (3751- 3953)
In tamil script, unicode/utf-8 format

திரிசிரபுரம் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் இயற்றிய
ஸ்ரீசிவஞானயோகிகள் சரித்திரம்