அனுசூயைசரித்திரக் கும்மியும்,
கோரக்கும்பார்சரித்திரக் கும்மியும்
இராமநாதபுரம் பத்மாஸனி அம்மாள் இயற்றியது

anucUyai carittirakkummi, kOrakumpar carittirakkummi
by irAmanAtapuram patmAcani ammAL
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 3 Jan. 2021
Feel free to send the corrections to the webmaster.