சேறைக் கவிராசபிள்ளை இயற்றிய
வாட்போக்கி என்னும் "இரத்தினகிரியுலா"
ஸ்ரீநிவாசையர் ஆராய்ச்சி, குறிப்புரையுடன்

irattinakiri ulA
author: cERaik kavirAcap piLLai
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 22 Nov. 2020
Feel free to send the corrections to the webmaster.