ஆலமும் அமுதமும் (கட்டுரைகள்)
திரு.வி. கலியாணசுந்தரனார்

Alamum amutamum (essays)
by tiru vi. kalyANacuntaranAr
In tamil script, unicode/utf-8 format