நக்கீரர் எழுதிய திருமுருகாற்றுப்படை- மூலமும்
பேராசிரியர் சுந்தர சண்முகனார்உரையும்


tirumurukARRuppaTai of nakkIrar
teLiurai by cuntara caNmukanAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 14 Jan. 2021
Feel free to send the corrections to the webmaster.< br>