இனியவை நாற்பது - இனிய உரை
உரையாசிரியர்: சுந்தர சண்முகனார்


iniyavai nARpatu iniya urai
by cuntara caNmukanAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 14 Jan. 2021.
Feel free to send the corrections to the webmaster.