ஒளவையார் அருளிய நல்வழி
சுந்தர சண்முகனார் எழுதிய நயஉரை


naya urai for auvaiyar's nalvazi
by cuntara caNmukanAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 14 Jan.2021.
Feel free to send the corrections to the Webmaster.