இயல் தமிழ் இன்பம்
முனைவர் சுந்தர சண்முகனார்


iyal tamiz inpam
by cuntara caNmukanAr
In tamil script, unicode/utf-8 format
“பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணி, அல்ல மற்றுப் பிற” (95)


This file was last updated on 22 Feb. 2021.
Feel free to send the corrections to the webmaster.