புத்தர் பொன்மொழி நூறு (செய்யுள் நூல்)
புலவர் சுந்தர சண்முகனார்


puttar ponmozhi nURu
by cuntara caNmukanAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 23 Feb. 2021.
Feel free to send the corrections to the webmaster.