கடையம் (வளைசை) கலியாணியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்
திருப்புலியூர் அழகிய திருச்சிற்றம்பல தேசிகர் இயற்றியது


kaTaiyam kaliyANiyammai piLLaittamiz
by tiruppuliyUr azakiya tirucciRRampala tEcikar
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 20 feb. 2021
Feel free to send the corrections to the webmaster.