வயிரவன் கோவில் வடிவுடையம்மை பிள்ளைத்தமிழ்
சேந்தன்குடி வி. நடராச கவிராயரவர்கள் இயற்றியது


vayiravan kOvil vaTivuTaiyammai piLLaittamiz
by cEntankuTi naTarAca kavirAyar
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 16 March 2021.
Feel free to send the corrections to the webmaster.