முன்னீச்சரத்து ஸ்ரீவடிவாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ்
ஆக்கம்: சொக்கன்


munnIccarattu Sri vaTivAmpikai piLLaittamiz
by cokkan
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 20 Feb. 2021.
Feel free to send the corrections to the webmaster.