பெண்ணின் பெருமை
அல்லது வாழ்க்கைத்துணை
திரு வி. கலியாணசுந்தர முதலியார்


peNNin perumai @ vAzkaittuNai
by thiru vi. kalyANacuntaranAr
In tamil script, unicode/utf-8 format