அம்பிகாபதி காதல் காப்பியம்
(அருஞ்சொற் பொருளுடன்)
ஆசிரியர் : சுந்தர சண்முகனார்


ampikApati kAppiyam
by cuntara caNmukanAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 11 April 2021.
Feel free to send the corrections to the webmaster.