குறட் செல்வம்
தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகள்


kuRat celvam
by kunRakkuTi aTikaL
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 07 May 2021.
Feel free to send the corrections to the webmaster.
-----------