கம்பன் கண்ட ஆட்சியில் -
அரசியல் சமூகம் (சொற்பொழிவு)
தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார்


kampan kaNTa araciyal - araciya camUkam (speeches)
by kunRakkuTi aTikaL
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 27 April 2021.
Feel free to send the corrections to the webmaster.