சமுதாய மறுமலர்ச்சி இலக்கியங்கள்
(இலக்கியச் சொற்பொழிவுகள்)
தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார்


camutAya maRumalarcci ilakkiyangkaL
(speeches on Tamil literary works)
by kunRakkuTi aTikaLAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 22 April 2021.
Feel free to send the corrections to the webmaster.