திருவாசகத் தேன்
தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார்


tiruvAcakat tEN
by kunRakkuTi aTikaL
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 28 April 2021.
Feel free to send the corrections to the webmaster.