சிந்தனைத் துளிகள்
தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார்


cintanait tuLikaL
by kunRakkuTi aTikaL
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last edited on 27 April 2021.
Feel free to send the corrections to the webmaster.