'திருவள்ளுவமாலை'
சங்கப்புலவர்களால் பாடப்பட்டவை


tiruvaLLuva mAlai
by several poets of sangam period
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 20 June 2021.
Feel free to send the corrections to the webmaster.