பண்டாரசாத்திரம் சன்மார்க்க சித்தியாரும்
சிவாச்சிரமத்தெளிவும் (உரையுடன்)
ஸ்ரீ அம்பலவாணதேசிகமூர்த்திகள்


paNTAra cAttiram - canmArka cittiyArum,
civAcciramat tElivum (with commentaries)
by ampalavANa tEcikar of tiruvAvaTuturai AtInam
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 22 June 2021.
Feel free to send the corrections to the webmaster.