பண்டாரசாத்திரம் உபாயநிட்டை வெண்பா,
நிட்டைவிளக்கம் (உரையுடன்)
ஸ்ரீ அம்பலவாணதேசிகமூர்த்திகள்


paNTAra cAttiram - upAyaniTTai veNpA
niTTai viLakkam (with commentaries)
by ampalavANa tEcikar of tiruvAvaTuturai AtInam
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 22 June 2021.
Feel free to send the corrections to the webmaster.