மூன்று தமிழ் நாடகங்கள் :
1. மதன சுந்தரப் பிரசாத சந்தான விலாசம்
2. பாண்டிய கேளீ விலாஸ நாடகம் & 3. புரூரவ நாடகம்
தொகுப்பு: கி.வா. ஜகன்னாதன்


Three Tamil Operas: matana cuntarap piracAta vilAcam
2. pANTiya kELI vilAca nAtakam & 3. purUrava nAtakam
critically edited by ki.vA. jakannAtan
In tamil script, unicode/utf-8 format

மூன்று தமிழ் நாடகங்கள்
1. மதன சுந்தரப் பிரசாதசந்தான விலாசம் (அருணாசல கவி)
2. பாண்டிய கேளீவிலாச நாடகம் (நாராயண கவி)
3. புரூரவ நாடகம் ( இயற்றியவர் இன்னார் என்று தெரியவில்லை)
தொகுப்பு: கி.வா. ஜகன்னாதன்


This file was last updated on 10 Nov. 2019
Feel free to send the corrections to the webmaster.