ஈரோட்டுத் தாத்தா
(ஈ.வெ.ரா. பெரியார் பற்றிய பாடல்)
ஆசிரியர்: பாவலர் நாரா. நாச்சியப்பன்

IrOTTut tAttA
by nArA nAcciyappan
In tamil script, unicode/utf-8 format





ஈரோட்டுத் தாத்தா
(ஈ.வெ.ரா. பெரியார் பற்றிய பாடல்)
ஆசிரியர்: பாவலர் நாரா. நாச்சியப்பன்