திருவள்ளுவர் ஆய்வுக்கான ஓர் அறிமுகம்
ஆங்கிலத்தில் சொற்பொழிவு
ஔவை துரைசாமி பிள்ளை

An Introduction to the Study of Tiruvalluvar
A lecture by Prof. Avvai S. Duraiswamy Pillai
In bilingual (English-Tamil) scripts, unicode/utf-8 format

An Introduction to the Study of Tiruvalluvar
A lecture by Prof. Avvai S. Duraiswamy Pillai

36 சாதலின் இன்னாதது இல்லை இனிது அதூஉம்
ஈதல் இயையாக் கடை


This file was last updated on 9 dec. 2019.
Feel free to send the corrections to the webmaster.