ஞானக் குறவஞ்சி
பதிப்பாசிரியர் : வீ. சொக்கலிங்கம்

njAnak kuravanjci
published by: V. Chockalingam
In tamil script, unicode/utf-8 format

ஞானக் குறவஞ்சி
பதிப்பாசிரியர் : வீ. சொக்கலிங்கம்